فسخ صلح عمری

صلح چیست؟ در تعریف صلح می توان چنین گفت که ممکن است پدر اموال و دارایی های خود را تحت عنوان یک قرارداد به فرزندان و همسر خود صلح نماید.

صلح در مقام معاملات به چه معناست؟

یعنی بدون آنکه دعوایی یا اختلافی بین طرفین موجود باشد ایشان، پاره ای آثار قراردادی مانند ایجاد تعهد، انتقال مالکیت، مشارکت و … را به جای آن که در قالب عقود معینی مانند بیع، هبه، وکالت، اجاره و … منعقد کنند، به صورت توافق و تراضی آزاد و در قالب عقد صلح منعقد کنند.

قرارداد صلح عمری چیست؟

قرارداد صلح عمری بدین معناست که مالکِ ملک، اموال و دارایی های مورد نظر را با استناد به مدت عمر خود، متصالحبه دیگری اعم از فرزندان و همسر خود صلح می نماید.

فسخ صلح عمری
فسخ صلح عمری

مندرجات مذکور در قرارداد صلح عمری کدام است؟

ابتدا مالکِ ملک در قرارداد صلح عمری چنین قید مینماید که منافعِ حاصله از ملک مورد صلح تا زمان حیات وی متعلق به خود او باشد.
برای مثال:
فردی اقدام به صلحِ عمری ملکِ خود (آپارتمان مسکونی) به شخص دیگری مینماید با قید چنین نکته که، مالکِ ملک تا زمان حیات میتواند از منافع آن استفاده نماید. (مثلاً ملک مذکور را اجاره دهد).
دومین نکته در قرارداد صلح بیان این نکته است که پس از فوت مصالح، متصالح مالک تمامی ملکِ مصالح گردد. (مقصود از تمامی شش دانگ ملک مذکور است).
بهتر است بدین مثال بیشتر توجه نمایید:
برای مثال زوج چنین قصدی را دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی را به زوجه خود صلح نماید. ابتدا مرد میتواند ضمن قرارداد صلح منافع آپارتمان را برای خود حفظ نماید و از سویی دیگر در قرارداد صلح، چنین قید کند که پس از فوت وی زوجه او صاحب شش دانگ آن ملک خواهد شد.

اوصاف قرارداد صلح کدام است؟

اوصاف قرارداد صلح عبارت است از:

  •  قراردادی لازم است.
  •  قراردادی رضایی است.
  •  قراردادی است که امکان دارد به صورت معوض منعقد شود یا به صورت غیر معوض و مجانی.
  •  قراردادی است که با توجه به موضوع قرارداد میتواند به صورت عهدی باشد یا تملیکی.
  • صلح قراردادی است که علی الاوصول مبنی بر مسامحه است، به این ترتیب که صلح در مقام دعاوی مبتنی

بر مسامحه است و صلح در مقام معاملات میتواند مبتنی بر مسامحه باشد یا مبتنی بر مغابنه.
از مزایای بهره مندی از قرارداد صلح عمری میتوان به کدام مورد اشاره نمود؟
توجه داشته باشید یکی از انواع گوناگون قرارداد صلح عمری میتوان به قید وصیت نامه اشاره نمود.
با استناد به قانون ارث، مالکان تنها می توانند یک قسم از سه قسم اموال خود را در وصیت خود به جهت تقسیم ارث میان ورثه تفکیک نمایند. از این جهت دو سوّم مابقی بر اساس قانون ارث (یک به دو به ترتیب دختر و پسر) میان ورثه تقسیم خواهد گردید.
از این جهت به هنگامی که پدر تمایل داشته باشد تمامی اموال خود را میان ورثه تقسیم نماید میتواند به قرارداد صلح عمری بسنده کند.
علاوه بر آن پدر میتواند ضمن قرارداد صلح عمری از عنوانی به نام فسخ قرارداد عمری نیز استفاده نماید.

فسخ صلح عمری

فسخ صلح عمری

در صورت عدم قید فسخ صلح عمری ضمن قرارداد، امکان فسخ قرارداد صلح عمری امکان پذیر خواهد بود؟

خیر، به هنگامی که فسخ صلح عمری یک طرفه از جانب مصالح ضمن قرارداد صلح عمری بیان نشده باشد، امکان فسخ قرارداد صلح عمری برای مصالح امکان پذیر نخواهد بود، زیرا صلح عمری از جمله عقود لازم است و تنها میتوان به جهت فسخ آن از خیار فسخ ضمن قرارداد استفاده نمود.

 اگر متصالح فوت نموده باشد ولی مصالح زنده باشد، برای مصالح امکان پذیر خواهد بود؟

بله، فسخ صلح عمری در صورتی که مصالح در قید حیات باشد ولیکن متصالح فوت نموده باشد برای مصالح امکان پذیر خواهد بود به شرط آن که عنوان فسخ یک طرفه قرارداد صلح عمری از جانب مصالح ضمن قرارداد قید گردیده باشد. در صورت عدم فسخ قرارداد صلح عمری از سوی مصالح آن ملک متعلق به ورثه متصالح خواهد بود.

سوالات متداول 

قرارداد صلح عمری بدین معناست که مالکِ ملک، اموال و دارایی های مورد نظر را با استناد به مدت عمر خود، متصالحبه دیگری اعم از فرزندان و همسر خود صلح می نماید.

بله، فسخ صلح عمری در صورتی که مصالح در قید حیات باشد ولیکن متصالح فوت نموده باشد برای مصالح امکان پذیر خواهد بود به شرط آن که عنوان فسخ یک طرفه قرارداد صلح عمری از جانب مصالح ضمن قرارداد قید گردیده باشد. در صورت عدم فسخ قرارداد صلح عمری از سوی مصالح آن ملک متعلق به ورثه متصالح خواهد بود.

خیر، زیرا فروش عین ملک پیش از فوت مصالح امکان پذیر نخواهد بود. در عین حال بهره مندی از منافع ملک پیش از فوت مصالح برای متصالح ممکن نمی باشد.

با توجه به میزان اموال و دارایی های که ضمن قرارداد صلح عمری به دیگری منتقل می گردد میزان هزینه نیز متفاوت است و هر چه ملک مورد صلح دارای ارزش بیشتر باشد به تبع نیز هزینه ی بیشتری را به جهت صلح طلب می نماید.

خیر، صلح عمری تنها در ارتباط با اموال و دارایی های موجود صدق می نماید.

بله، مصالح می تواند ضمن قرارداد صلح عمری عنوان فسخ صلح عمری یک طرفه از جانب خود  را مطرح نماید.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+