معاملات مشاعی به استناد وکالت فروش

گاهی در معاملات بین اشخاص اتفاق میفتد که مالک مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به خریدار وکالت فروش می دهد تا سهمی از آن مال را بنام خود کند و در واقع عمل نقل و انتقال رسمی را در دفترخانه انجام دهد.
مثلا شخصی که مالک 6 دانگ یک آپارتمان می باشد و قصد دارد دو دانگ آن پلاک ثبتی را به غیر انتقال دهد و در حالی که نمی تواند به هر دلیلی در دفترخانه و سایر ادارات لازم حضور یابد.
در این گونه موارد بهترین و شایعترین راهکار این است که ابتدا یک مبایعه نامه بین یکدیگر تنظیم نموده و پس از تصفیه حساب به دفترخانه مراجعه می نمایند و مالک ( فروشنده )یک وکالت فروش جامع در خصوص انتقال آن پلاک ثبتی نسبت به آن 2 دانگ به خریدار میدهد .
در اینصورت خریدار می تواند با این وکالت نامه به تمامی مراجع و ادارات مورد نظر مراجعه نموده و پس از اخذ کلیه مدارک و استعلامات مربوطه جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه حاضر شده و بدون نیاز به حضور فروشنده اسناد و اوراق را امضاء نماید.
آنچه که تا به اینجا بیان نمودیم روال تنظیم سند قطعی اعم از (منقول یا غیر منقول ) به استناد وکالت فروش می باشد. اما نکته مهم در این میان آن است که اگر میزان سهم انتقالی کمتر از سهم کلی مالک باشد تکلیف تنظیم سند و سهم باقیمانده مالک ( فروشنده)چه می شود ؟!

مشاوره غیر حضوری دفترخانه1152
اخذ به شفعه چیست ؟

مال مشاعی چیست ؟

مال مشاعی اعم از منقول یا غیر منقول به مالی گفته می شود که دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهم مشخصی در آن دارند ، بدون آنکه مشخص باشد سهم هر یک در کدام قسمت مال و در کجای آن قرار دارد. به عبارت دیگر هر کدام از مالکین مشاع، به نسبت سهم خود در جزء جزء قسمتهای مال مشاع سهیم و مالک هستند که البته می تواند این سهم بین آنها متفاوت باشد.
اصولا معیار این سهم همان 6 دانگ (سهم ) معروف می باشد که می تواند به هر شکلی بطور مشاعی بین شرکا تقسیم شده باشد.طبق قانون هر یک از شرکاء می تواند راسا و بدون اذن سایر شرکا سهم خود را بفروشد و یا حتی اجاره دهد باستثناء اخذ به شفعه اخذ به شفعه چیست ؟ به همراه فیلم آموزشی که در مقالات قبلی به آن بتفضیل پرداختیم.
بطور مثال یک آپارتمان ( پلاک ثبتی ) می تواند دارای 7 سند تک برگی با سهم های متفاوت و بنام 7 شخص مختلف باشد !مثلا 2 سند آن هر کدام 1 دانگ باشد که جمعا می شود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان و یک سند آن 2 دانگ باشدکه جمعا می شود 4 دانگ و 4 سند دیگر هر کدام 0/5 دانگ مشاع از شش دانگ مشاع باشد که در نهایت جمع همه آنها می شود 6 دانگ پلاک ثبتی مزبور.
پس متوجه شدیم که محدودیت خاصی در تقسیم مال مشاعی وجود ندارد ؛ مشروط بر اینکه مازاد بر 6 دانگ فوق الذکر نشود.

نحوه تنظیم سند قطعی بصورت مشاعی

حال که با تعریف مال مشاعی آشنا شدیم می خواهیم نحوه انتقال این نوع اموال را در قالب سند رسمی مورد بررسی قرار دهیم.بهتر است که بر همین اساس آنها را به 2 دسته تقسیم کنیم:

  1. انتقال مشاعی اموال منقول (وسائط نقلیه موتوری)
  2. انتقال اموال غیر منقول ( انواع املاک )

    نکته : البته شاید در این تقسیم بندی بتوان منافع مثل سرقفلی را نیز در نظر گرفت.

    در مورد انتقال اموال مشاعی بطور اخص وسائط نقلیه موتوری و البته باستناد وکالت فروش(موضوع این مقاله ) شخص خریدار (وکیل ) پس از مراجعه به مراجع تعویض پلاک و انجام عمل فک رهن ، مرکز تعویض پلاک مربوطه نام فروشنده و خریدار را به همراه میزان سهم آنها در سند مالکیت قید می نماید.
    در این صورارت خریدار می تواند به دفترخانه مراجعه نموده و با استناد به وکالت فروشی که دارد سند قطعی ( بنچاق ) را بنام خود و مالک به نسبت سهم هر یک بدون نیاز به حضور فروشنده امضاء نماید.
    پس در مورد انتقال مشاعی اموال منقول هیچ تغییری از جانب دفترخانه در مدارک اصلی اتفاق نمی افتد .

هزینه تنظیم اسناد خودرو
اسماعیل وفایی

انتقال مشاعی در اموال غیر منقول ( املاک )

داستان در مورد انتقال مشاعی در این دسته از اموال از نظر شکلی کمی متفاوت است. همانطور که بیان شد به هر علتی امکان دارد که مالک بخواهد سهمی از ملک خود را به دیگری واگذار نماید اما به هر دلیلی نمی تواند مراحل ادارای و … را انجام دهد و در نهایت در دفترخانه جهت امضاء اسناد و اوراق حاضر شود .
پس برای یکبار در دفترخانه حاضر و یک وکالت فروش نسبت به آن پلاک ثبتی می دهد .مثلا انتقال قطعی 2 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان ….
حال خریدار با این وکالت فروش به دفترخانه مراجعه نموده و نامه های مربوطه را اخذ می نماید و به ادارات و مراجع مربوطه مراجعه کرده و در صورت لزوم مفاصاحسابها و گواهی های مورد نیاز را به دفترخانه تحویل می دهد.
اما دفترخانه چگونه این نوع اسناد را تنظیم می نماید و وکالت فروشی که به آن استناد می شود باید به چه نحو تنظیم شده باشد ؛ همگی نکات مهمی است که اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران در ویدیوی ذیل به تشریح آن پرداخته است.

فیلم زیر را ببینید

                              معاملات مشاعی به استناد وکالت فروش

سوالات متداول 

اصولا کلیه اموال و از جمله آپارتمان شما به هر شکلی بطور مشاعی بین شرکا می تواند تقسیم شود و هر کدام یک سند تک برگی جداگانه دریافت نمایند.بطور مثال یک آپارتمان ( پلاک ثبتی ) می تواند دارای 7 سند تک برگی با سهم های متفاوت باشد !مثلا 2 سند آن هر کدام 1 دانگ باشد که جمعا می شود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان و یک سند آن 2 دانگ باشدکه جمعا می شود 4 دانگ و 4 سند دیگر هر کدام 0/5 دانگ مشاع از شش دانگ مشاع باشد که در نهایت جمع همه آنها می شود 6 دانگ پلاک ثبتی مزبور.پس محدودیت خاصی در تقسیم مال مشاعی وجود ندارد ؛ مشروط بر اینکه مازاد بر 6 دانگ فوق الذکر نشود.

در مورد انتقال اموال مشاعی بطور اخص وسائط نقلیه موتوری و البته باستناد وکالت فروش شخص خریدار (وکیل ) پس از مراجعه به مراجع تعویض پلاک و عمل فک رهن مرکز تعویض پلاک مربوطه نام فروشنده و خریدار را به همراه میزان سهم آنها در سند مالکیت قید می نماید.در این صورارت خریدار می تواند به دفترخانه مراجعه نموده و با استناد به وکالت فروشی که دارد سند قطعی ( بنچاق ) را بنام خود و مالک به نسبت سهم هر یک بدون نیاز به حضور فروشنده امضاء نماید.

در این گونه موارد بهترین و شایعترین راهکار این است که ابتدا یک مبایعه نامه بین یکدیگر تنظیم نموده و پس از تصفیه حساب به دفترخانه مراجعه نمایید و یک وکالت فروش جامع در خصوص انتقال آن پلاک ثبتی نسبت به آن 2 دانگ به خریدار دهید .در اینصورت خریدار می تواند با این وکالت نامه به تمامی مراجع و ادارات مورد نظر مراجعه نموده و پس از اخذ کلیه مدارک و استعلامات مربوطه جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه حاضر شده و بدون نیاز به شما اسناد و اوراق را امضاء نماید.

مال مشاعی اعم از منقول یا غیر منقول به مالی گفته می شود که دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهم مشخصی در آن دارند ، بدون آنکه مشخص باشد سهم هر یک در کدام قسمت مال و در کجای آن قرار دارد. به عبارت دیگر هر کدام از مالکین مشاع، به نسبت سهم خود در جزء جزء قسمتهای مال مشاع سهیم و مالک هستند که البته می تواند این سهم بین آنها متفاوت باشد.

در این گونه موارد بهترین و شایعترین راهکار این است که ابتدا یک مبایعه نامه بین یکدیگر تنظیم نمایید تا در صورت فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی یک سند عادی اما محکمه پسند در اختیار داشته باشید.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+