مراحل تنظیم سند تقسیم نامه و صدور سند مالکیت بهمراه فیلم آموزشی

مراحل تنظیم سند تقسیم نامه و صدور سند مالکیت به سه بخش تقسیم میشود:


ارائه صورتمجلس تفکیکی پلاک ثبتی مربوطه به دفترخانه:

  1. صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.
    پس اولین مرحله برای صدور سند مالکیت بدین شکل است :

    مالک باید صورتمجلس تفکیکی را از اداره ثبت محل دریافت کرده و به دفترخانه ای که توسط اداره ثبت در صورتمجلس تفکیکی قید شده ارائه دهد.البته اگر به هر دلیلی دفترخانه مذکور قادر به تنظیم سند تقسیم نامه نباشد مالک میتواند صورتمجلس تفکیکی را به دفترخانه مورد نظرش ارائه دهد و دفترخانه نیز اقدامات و استعلامات لازم را اخذ و سپس اقدام به تنظیم تقسیم نامه مینماید.
    بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده مثلا 4 مالک هر یک با قدر السهم یک ونیم دانگ از ششدانگ.
    در اینصورت کل واحدها و قطعات تفکیک شده یک به یک با قدرالسهم یک ونیم دانگ دانگ متعلق هر 4 مالک خواهد بود. هیچیک از مالکین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیکه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم شود.

taghsimname
suratmajles tafkiki

2.تنظیم سند تقسیم نامه توسط دفتر اسناد رسمی

در مرحله دوم دفترخانه پس از اخذ اصل سند مالیک یا همان (سند مادر)و صورتمجلس تفکیکی و اینکه کدام واحد یا انباری یا پارکینک به چه شخصی واگذار میشود(توافق طرفین) اقدام به اخذ استعلامات لازم میکند.یکی از این استعلامات استعلام از اداره ثبت و به اصطلاح (بندز) میباشد.
آنچه که در این مرحله بسیار حایز اهمیت است و هم دفترخانه و هم طرفین باید به آن توجه کنند این است که دقت کامل داشته باشند تا به درستی شماره قطعه آپارتمان،انباری و پارکینگ در تقسیم نامه برای هر شخص درج شود.

اداره ثبت به استناد تقسیم نامه اقدام به تنظیم سند مالکیت برای هر یک از سهامداران میکند.پس در مرحله دوم دفترخانه باید دقت کامل به عمل آورد تا بعدا در صدور سند مالکیت تناقض یا اشتباهی صورت نگیرد.ضمن آنکه دفترخانه در ظهر سند مالیت مادر به صورت دستی نام اشخاص و مشخصات کامل سهم هر کدام از قطعات و غیره را قید مینماید.
((ممکن است به هنگام تقسیم حق و حقوقی نسبت به سرقفلی یا حق کسب و پیشه هم جزء موارد تقسیم باشد که در اینصورت پس از احراز حق مزبور و تعلق آن به مستأجر یا دیگری تطبیق با مشخصات صاحب حق با رعایت ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میگردد)).

3.ارسال سند تقسیم نامه به همراه سند مالکیت اولیه به اداره ثبت محل وقوع ملک توسط دفترخانه:

پس از آنکه تقسیم نامه با استناد به صورتمجلس تفکیکی و البته توافق طرفین بدقت توسط دفترخانه تنظیم شد نوبت به مرحله آخر میرسد.
در این مرحله دفترخانه ظهر سند مالیت اولیه(به اصطلاح سند مادر) را تکمیل میکند و به همراه تقسیم نامه تنظیمی و مشخصات کامل اشخاصی که سند به نام آنها صادر میشود (کپی کارت ملی و شناسنامه) و یا اگر وکالتی از طرف آنها مدارک امضا شده کپی وکالتنامه و سایر مدارکی که دفترخانه از طرفین طبق قانون دریافت میکند را از طریق پست به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال میکند.

رسید پستی مربوطه به متقاضی تحویل داده میشود.معمولا اگر کلیه مدارک کامل ارسال شود نهایتا ظرف 20 روز سندهای مالکیت بنام اشخاص صادر و به نشانی که درج کرده اند از طریق مامور پست ارسال میشود.در صورتی که پس از مدت مذکور سند مالکیت به نشانی مربوطه ارسال نشد ذینفع میتواند با رسید پستی که دفترخانه به وی داده به اداره پست محل مراجعه و پیگیری نماید.

ضمن اینکه تمام مراحل صدور سند مالکیت پس از ارسال از طریق دفترخانه با پیامک به اطلاع متقاضی سند خواهد رسید.مثلا بلافاصله پس از اینکه مدارک به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت ارسال شد پیامکی در این خصوص برای شخص ذینفع ارسال خواهد شد.

تمام مراحل فوق برای صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت محل از ابتدا تا زمان ارسال سند برای عزیزان بیان شد.ویدیو ذیل توسط اسماعیل وفایی سردفتر دفتر اسناد رسمی1152 برای توضیحات بیشتر تهیه شده و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

sanad malekiat

فیلم های زیر را ببینید

               نحوه تنظیم سند تقسیم نامه و صدور سند مالکیت همراه با فیلم آموزشی

سوالات متداول 

ادارات ثبت به استناد مواردی که درتقسیم نامه قید شده است ، اقدام به تنظیم سند مالکیت برای هر یک از سهامداران میکنند.شماره بلوک ،قطعه ، پارکینگ ، انباری ، واحد ، طبقه با توجه به تقسیم نامه تنظیمی توسط اداره ثبت در اسناد تک برگی قید می شود .پس در ین مرحله دفترخانه باید دقت کامل به عمل آورد تا بعدا در صدور سند مالکیت تناقض یا اشتباهی صورت نگیرد و کار به تنظیم سند اقرارنامه تنظیمی و مشکلات بعدی نخورد.

تمام مراحل صدور سند مالکیت پس از ارسال از طریق دفترخانه با پیامک به اطلاع متقاضی سند خواهد رسید.پس اگر در مدارک ارسالی نقصی وجود داشته باشد از طریق پیامک از مالک تقاضا می شود که برای رفع مشکل به اداره ثبت محل مراجعه کند. همچنین در تمام مراحل صدور سند مالکیت  ، مثلا بلافاصله پس از آنکه مبلغ ارسال از طریق پست را پرداخت کرد و نیز  از اینکه چه زمانی مدارک وارد اداره ثبت شده است که معمولا 48 ساعت  می باشد  پیامکی در این خصوص برای شخص ذینفع ارسال خواهد شد.

مالک باید صورتمجلس تفکیکی را از اداره ثبت محل دریافت کرده و به دفترخانه ای که توسط اداره ثبت در صورتمجلس تفکیکی قید شده ارائه دهد.البته اگر به هر دلیلی دفترخانه مذکور قادر به تنظیم سند تقسیم نامه نباشد مالک میتواند صورتمجلس تفکیکی را به دفترخانه مورد نظرش ارائه دهد و دفترخانه نیز اقدامات و استعلامات لازم را اخذ و سپس اقدام به تنظیم تقسیم نامه می نماید.

پس از آنکه تقسیم نامه با استناد به صورتمجلس تفکیکی و البته توافق طرفین بدقت توسط دفترخانه تنظیم شد نوبت به مرحله آخر میرسد.در این مرحله دفترخانه ظهر سند مالکیت اولیه(به اصطلاح سند مادر) را تکمیل میکند و به همراه تقسیم نامه تنظیمی و مشخصات کامل اشخاصی که سند به نام آنها صادر میشود (کپی کارت ملی و شناسنامه) و یا اگر وکالتی از طرف آنها مدارک امضا شده کپی وکالتنامه و سایر مدارکی که دفترخانه از طرفین طبق قانون دریافت میکند را از طریق پست به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال میکند.

معمولا اگر کلیه مدارک کامل ارسال شود در مورد اسناد مالکیت قدیمی  نهایتا ظرف 30 روز و اگر سند ارسالی تک برگی باشد نهایتا 10 روز پس از ارسال مدارک ، سندهای مالکیت بنام اشخاص صادر و به نشانی که درج کرده اند از طریق مامور پست ارسال می شود.در صورتی که پس از مدت مذکور سند مالکیت به نشانی مربوطه ارسال نشد ذینفع میتواند با رسید پستی که دفترخانه به وی داده به اداره پست محل مراجعه و پیگیری نماید.

طبق قانون ، دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند تقسیم نامه حتما باید استعلام ثبت را از اداره ثبت محل اخذ نمایند.لکن چون در این مرحله فقط تقسیم مال مشاع میشود و انتقالی هنوز صورت نگرفته لذا اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای تنظیم تقسیم نامه لازم نیست.

در تمام اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اصل بر این است که طرفین معامله (متعاملین) باید بطور همزمان اسناد را امضا نمایند.اما در مواردی نیز قانونگذار استثنائاتی قرار داده و آن زمانیست که فقط تعهد و التزام آن سند بر عهده یکی از طرفین باشد.مثل وکالت، اقرار ، تعهد ، ضمانت ، رضایت وصیت و … . در خصوص سند تقسیم نامه اما اشخاصی اسناد را امضاء میکنند که ذینفع می باشند و نام امضا کننده در تقسیم نامه به عنوان یکی از صاحبان سهام قید شده باشد و حتی می تواند شخصی غیر از مالک قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟همراه فیلم آموزشی و سازنده باشد.

دفترخانه پس از اخذ اصل سند مالکیت اولیه یا همان (سند مادر) و صورتمجلس تفکیکی و اینکه کدام واحد یا انباری یا پارکینک به چه شخصی واگذار می شود(بموجب توافق طرفین که معمولا بصورت مکتوب بین طرفین مشخص می شود و به دفتر خانه ارائه می شود) اقدام به اخذ استعلامات لازم می کند . آنچه که در این مرحله بسیار حایز اهمیت است و هم دفترخانه و هم طرفین باید به آن توجه کنند این است که دقت کامل داشته باشند تا به درستی شماره قطعه آپارتمان ، انباری و پارکینگ در تقسیم نامه برای هر شخص درج شود.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+