نحوه صدور اجراییه و مراحل آن

اجراییه دادگاه چیست؟
اجراییه دادگاه یک تأییدیه ای است که با عنایت بر آن به فرد محکوم شده دادگاه متذکر میگردد، آنچه که در تأییدیه عنوان شده است را طی مدت اعلامی انجام دهد.
از سویی دیگر هر آنچه که به عنوان تأییدیه از دادگاه های حقوقی به فرد محکوم رسانده میشود، اجراییه دادگاه نام دارد.

چه چیزی در صدور اجراییه قید می شود؟

در صدور اجراییه:

 •  نام و نام خانوادگی فرد محکوم شده و فردی که حکم به نفع او صادر شده است.
 •  محل سکونت فرد محکوم شده و فردی که حکم به نفع او صادر شده است.
 •  ویژگی های حکم صادر شده.
 •  موضوع حکم که در ارتباط با آن صدور اجراییه صورت گرفته است.
  قید می شود.
نحوه صدور اجراییه و مراحل آن
نحوه صدور اجراییه و مراحل آن

صدور حکم توسط دادگاه

در مقاله نحوه صدور اجراییه و مراحل آن لازم است به ویژگی های حکم صادره از دادگاه  بپردازیم.

به هنگامی که دادگاه یک حکم را صادر مینماید، لازم است که حکم صادر شده به:

 • شخص محکوم شده یا جانشین و وکیل او رسانده شود
 • شخصی که حکم به منفعت او صادر شده یا جانشین و وکیل او، به صورت کتبی از دادگاه خواستار اجرای حکم شود.

صدور اجراییه توسط دادگاه بدوی چه مراحلی را در بر میگیرد؟

 •  صدور اجراییه بدون درخواست از سوی فردی که حکم به نفع او صادر شده است صورت نمیپذیرد. به عبارتی فردی که حکم به نفع او صادر شده است باید درخواست خود را به دفتر دادگاه ارائه دهد.
 • دفتر دادگاه درخواست فرد محکوم شده را به دادگاه تسلیم مینماید.
 • حکم باید در راستای صدور اجراییه به فرد محکوم شده یا جانشین و وکیل او رسانده شود.
 • موضوع حکم صادر شده از سوی دادگاه مشخص باشد.
 • حکم صادر شده در راستای صدور اجراییه قطعی ومسلم باشد

توالی صدور اجراییه

چنانچه که در مقاله نحوه صدور اجراییه و مراحل آن بیان شد صدور اجراییه توسط دادگاهی صورت میپذیرد که حکم در آن صادر گردیده است. مدیر دفتر همان دادگاه صدور اجراییه را به دادگاه ابلاغ مینماید. مقام قضایی دادگاه با عنایت به درخواست محکوم له اقدام به صدور اجراییه میکند. اجراییه بر روی برگ هایی مخصوص توسط مدیر دفتر دادگاه تحت عنوان صدور اجراییه تنظیم میگردد.اجراییه دارای دو رونوشت است یکی در میانه ی پرونده قرار میگیرد و دیگری برای فرد محکوم شده ارسال میگردد.

پرداخت هزینه ی اجرای حکم

بعد از مرحله مذکور در قسمت فوق نوبت به پرداخت هزینه ی اجرای حکم میرسد.

رسانیدن اجراییه

بعد از آن رسانیدن اجراییه است، اجراییه به محلی ارسال میگردد که در رسیدگی، تأییدیه ها به آن محل ارسال گردیده است.

نحوه صدور اجراییه و مراحل آن

نحوه صدور اجراییه و مراحل آن

اجرای حکم دادگاه در دعاوی مالی

به هنگامی که دعاوی مطروحه در دادگاه موضوع مالی در پیش دارد. حال میتواند مال به صورت منقول یا غیر منقول باشد، دادورز در اجرای حکم دستور به بازگرداندن اصل مال را میدهد.ممکن است در اصل مال خساراتی توسط فرد محکوم شده ایجاد شده باشد که در چنین شرایطی، فردی که حکم به نفع او صادر گردیده است حق دارد خسارات وارده به اصل مال را دریافت نماید. ولیکن لازم است دادخواست دیگری را به دادگاه ارائه دهد.

اجرای حکم دادگاه در دعاوی مالی

به این مثال در خصوص نحوه صدور اجراییه و مراحل آن توجه کنید:
تصور کنید یک ملک توسط محکوم علیه تصرف شده است، ولیکن شخص دیگری در آن ملک سکونت پیدا کرده است. حال محکوم له خواستار تخلیه ی ملک خود است.
در چنین شرایطی دادورز مؤظف است بدون توجه به فردی که اکنون در ملک سکونت دارد حکم نهایی را صادر نماید.
بنابراین صدور حکم در دعاوی که موضوع آن ها غیر مالی است به مراتب سخت تر از دعاوی میباشد که موضوع آن ها مالی است.

سوالات متداول 

پر اهمیت ترین مرحله ی استنطاق، اجرای قضاوت است.اجرای قضاوت در امور مدنی بخش اجرای حکم ذکر گردیده است. بنابراین صدور حکم پر اهمیت ترین مرحله ی استنطاق نیست.

تا 10 روز بعد از صدور اجرئیه مهلت درخواست اعسار داریم.

اجراییه دادگاه یک تأییدیه ای است که با عنایت بر آن به فرد محکوم شده دادگاه متذکر میگردد، آنچه که در تأییدیه عنوان شده است را طی مدت اعلامی انجام دهد.

صدور اجراییه با عنایت بر قانون اجرای احکام مدنی بر عهده دادگاه بدوی است. مقصود از دادگاه بدوی، دادگاهی است که دادخواست بدان تسلیم شده است و حکم از آن دادگاه صدور یافته است.

خواهان اجرائیه در هر مرحله می تواد برای ابطال اجرائیه درخواست کند و مانع توقیف اموال و صدور اجرائیه علیه خوانده شود.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+