اعتراض به تحدید حدود :

اعتراضات را می توان به چند دسته تقسیم کرد؟

 1.  اعتراض به ثبت ملک
 2. اعتراض به حدود ملک
 3.  اعتراض به حقوق ارتفاقی املاک

تحدید حدود چیست؟

مشخص کردن حدود ملک یا املاک مشخص شده .

اعتراض به حدود

اعتراض به حدود جزء دعاوی ثبتی می باشد و طبق قانون ثبت رسیدگی می کنند.

اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به تحدید حدود

در اینجا اعتراض کننده نسبت به ثبت ملک اعتراضی ندارد، در اینجا اعتراض نسبت به اینکه قسمتی از ملک او جز ملکی دیگری ثبت شده و حقوق او ضایع شده است ،پس از دادگاه تقاضای اعتراض به حدود را دارد.

چه مراجعی به این اعتراض رسیدگی می کنند؟

اعتراض به حدود، اول اینکه باید دادخواست به اداره ثبت تقدیم کند و ظرف1ماه از تاریخ اعتراض دادخواست به دادگاه ببرد و گواهی آن را به ثبت، ارجاع دهد. مراحل اعتراض به حدود مثل اعتراض به اصل ملک می باشدو این دادخواست طبق رعایت قانون رسیدگی می شود، جزء دعاوی مالی محسوب می شود.

چه مدارکی برای ثبت، جهت طرح دعوای اعتراض به تحدید حدود الازم است؟

 1. اصل سند ملک
 2.  صورت جلسه ای که توسط اداره ثبت نوشته شده است
 3.  کارت ملی یا شناسنامه
 4. اصل یا کپی مدارک که بتوان باطل بودن عملیات تحدید حدود را مشخص کند.

اگر شخص مورد نظر مدارک فوق را موجود نداشت چه دلایل دیگری را می تواند ارائه دهد؟

 1. شهادت شهود
 2.  تحقیقات علمی و معاینه محلی که توسط کارشناسان مربوط می باش
 3.  شماره پرونده ثبت ملک
 4.  نظریه ی کارشناسی
 5.  سوگند(قسم خوردن)
 6. درخواست استعلام
 7. ما بقی دلایل و مستندات

چه کسانی حق اعتراض به حدود دارند؟

 • آنهایی که اطراف ملک معترض کننده ملکی دارند فقط در حدی حق اعتراض دارند که در آن مجاورت شده اس
 •  کسی که متقاضی ثبت ملک می باشد
 • اداره اوقاف

طبق قانون30 روز از تاریخ صورت مجلس کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشند اعتراض کنند و اگر خود متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشد تحدید حدود براساس نظرات اطرافیان به عمل می آید. اگر در این مورد اعتراض داشته باشد تا30 روز می توانداقدام به این اعتراض کند.

ویدیوی ذیل توسط اسماعیل وفائی سردفتر دفترخانه1152 تهران در این خصوص تهیه شده است.

اعتراض به تحدید حدود

                                           اعتراض به تحدید حدود

سوالات متداول 

اعتراض به حدود، اول اینکه باید دادخواست به اداره ثبت تقدیم کند و ظرف1ماه از تاریخ اعتراض دادخواست به دادگاه ببرد و گواهی آن را به ثبت، ارجاع دهد. مراحل اعتراض به حدود مثل اعتراض به اصل ملک می باشدو این دادخواست طبق رعایت قانون رسیدگی می شود، جزء دعاوی مالی محسوب می شود.

در اینجا اعتراض کننده نسبت به ثبت ملک اعتراضی ندارد، در اینجا اعتراض نسبت به اینکه قسمتی از ملک او جز ملکی دیگری ثبت شده و حقوق او ضایع شده است ،پس از دادگاه تقاضای اعتراض به حدود را دارد.

 1. اصل سند ملک
 2.  صورت جلسه ای که توسط اداره ثبت نوشته شده است
 3.  کارت ملی یا شناسنامه
 4. اصل یا کپی مدارک که بتوان باطل بودن عملیات تحدید حدود را مشخص کند.

مشخص کردن حدود ملک یا املاک مشخص شده .

 • آنهایی که اطراف ملک معترض کننده ملکی دارند فقط در حدی حق اعتراض دارند که در آن مجاورت شده است
 •  کسی که متقاضی ثبت ملک می باشد
 • اداره اوقاف

طبق قانون30 روز از تاریخ صورت مجلس

کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشند اعتراض کنند و اگر خود متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشد تحدید حدود براساس نظرات اطرافیان به عمل می آید. اگر در این مورد اعتراض داشته باشد تا30 روز می توانداقدام به این اعتراض کند.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+