گواهی امضاء چیست؟ به همراه فیلم آموزشی

گواهی امضاء چیست؟

در صورتی که امضاء فردی زیر یک نوشته به وسیله سردفتر اسناد رسمی تایید و تصدیق شود، اصطلاحاً گواهی امضاء انجام شده است.

گواهی امضا از جمله امور و وظایفی است که در دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ انـجام مـی‌گیرد. تـبلیغ و انعکاس گواهی امضا معمولاً در دفترخانه‌ها چشمگیر است چرا که اگر به‌ تابلو دفاتر اسناد رسـمی توجه کنیم در کنار عبارات مربوطه عبارت گواهی امضاء را‌ می‌بینیم. همین طور در سربرگ اوراق، مهر، آدرس و کارت معرفی سردفتر مشاهده می‌شود.

بند 89 بخشنامه های ثبتی
دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران

مراحل اخذ گواهی امضا چیست؟

برای گواهی امضای اشخاص، باید متقاضیِ گواهی امضاء با مدرک شناسایی و هویت (اصل شناسنامه و کارت ملی) در دفترخانه، نزد سردفتر حاضر شده و زیر سند یا نوشته را امضاء نماید. سپس سردفتر نام و مشخصات او، موضوع  تاریخ سند را در سیستم ثبت آنی ثبت نمایند.
پس از آن سردفتر امضاء را گواهی و پس از امضای خود و ممهور به مهر دفترخانه و قید شماره ردیف دفترالکترونیک به ذینفع تسلیم گردد.

چه نکاتی را درباره گواهی امضاء باید در خاطر داشته باشیم؟

  1. هنگام گواهی امضای اشخاص باید عین شناسنامه یا کارت ملی آنها ملاک احراز هویت قرار گیرد.
  2. سردفتران اسناد رسمی باید از گواهی امضای اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خودداری کنند.
  3. گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است.

دفترخانه1152 تهران

چه اسنادی قابلیت گواهی امضا  دارند :

اسناد مورد گواهی امضا باید غیر مالی باشند. دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون از گواهی امضای نوشته های مالی ممنوع می باشند. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند.

امضای اشخاص ذیل یا ظهر اسناد تجاری مانند چک ، سفته و اسنادی که موضوع آن اموال غیرمنقول و املاک یا منافع آن و تادیه وجه  نقد یا ضمانت آن به طور منجز. ویا سهام شرکت های ثبت شده می باشدگواهی نمایند.
ماده 12 اصلاحی  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران چنین مقرر نموده است:

(دفاتر گواهی امضا مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند.مقصود ازنوشته های مالی نوشته ها یی است که در آن به طور منجز پرداخت  وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد. و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول یا سهام شرکت های ثبت شده باشد).

آنچه که بیان شد مسائل و مواد قانونی در ارتباط با گواهی امضا بود که البته توضیحات بیشتر در ویدیو ذیل توسط اسماعیل وفائی سردفتر دفترخانه 1152 تهران تهیه شده است.

فیلم های زیر را ببینید

سوالات متداول 

به موجب نص صریح بند ۲ از ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی  قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده ، عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشدو از آنجایی که مبایعه نامه نیز جزء اسنادی بشمار میرود که هم مالی محسوب میشود و هم ارکان تعهد مالی و مال غیرمنقول را در خود دارد لذا سردفتر قانونا مجاز به گواهی امضا نمی باشد.

در خصوص این نوع گواهی امضا اشخاصی که قصد شهادت دارند باید فرم مربوطه را تهیه کرده و همراه با شناسنامه و کارت ملی و گواهی فوت متوفی به دفترخانه مراجعه نمایند.تعداد شهود برای گواهی انحصار وراثت 3 نفر می باشد که دفترخانه پس از احراز هویت هر یک از آنها امضاء نامبرده را در برگه مزبور گواهی می نماید.در حال حاضر گواهی امضا نیز بصورت سیستم ثبت آنی تنظیم میشود و شامل اثر انگشت و سایر تشریفات مربوطه میشود.

سندگواهي امضاء شده ،سندي عادي ولي مسلم الصدورمحسوب مي شود ودرصحت انتساب آن به امضاء كننده ترديدي وجودنداردواثبات خلاف آن جزازطريق ادعاي جعل ،امكان پذيرنيست که آن هم به این دلیل است که سند عادیست. لکن اسناد گواهی امضاء شده قابل پذيرش دركليه مراجع قضائي واداري را دارند ولی قابليت و قوه اجرائي ازطريق واحدهاي اجراي اسنادرسمي راندارد.زيرا قدرت اجرائي ازويژگيهاي سندرسمي ويااسنادي است كه بموجب قانون درحكم سندرسمي محسوب مي شوند.

خیر.زيراگواهي امضاء الزاما و طبق قانون فقط ‌دريك نسخه تنظیم و تهيه مي شود و نسخه اصلي که به امضا سردفتر رسیده و ممهور به مهر دفترخانه شده به متقاضي تسليم مي شود وصرفا تصوير (فتوكپي ) نوشته گواهي امضاء‌شده دردفترخانه باقي خواهد ماند.پس مجددا باید گواهی امضاء جدیدی تنظیم شود.

براي گواهي امضاء اشخاص كور وكروگنگ وبيسواد عينا مانند تنظيم سایر اسناد رسمی قانون اجرا می شود بنحوی که علاوه برمعرفين ، حضوريك نفرمعتمدنیز الزامي است تاضمن قرائت متن سند مورد گواهي امضاء‌ و تفهيم آن به شخص امضا کننده ،نسبت به امضاء‌محل مخصوص امين در اوراق و راهنمایی وی برای اخذ اثر انگشت اقدام نمايند.وشخص بيسواد نيزبايد ذيل نوشته را انگشت زده وسردفترنيزاثرانگشت آنهارا گواهي مي كند وتصديق اثرانگشت به منزله تصديق امضاء خواهد بود.

اصولا اين قبيل نوشته ها بدليل مغايرت بامواد 46و47 و48 قانون ثبت مصوب 1310 ونظم عمومي و لزوم وصول حقوق دولتي مثل حق الثبت ، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده و جلوگيري ازمعاملات معارض وعادي ، وفلسفه وجودي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ودفاتراسنادرسمي وباعنايت به سايرقوانين ومقررات كشوري قابل گواهي امضاء‌نيستند.

 اقراربه وصول وجه نقد بعنوان يكي از موارد ممنوعيت گواهي امضاء‌ میباشد.زيرا اين قبيل نوشته ها بسيار شايع بوده وگواهي امضاء‌ اين نوع اقرارنامه های عادی بین طرفین بدليل لزوم وصول حق الثبت وحق التحرير و مالي بودن سند ، صحيح به نظرنمي رسد . آراءوحدت رويه صادره درزمينه اقرارنامه هاي مالي ازجمله اقرارنامه وصول مهريه ،ومالي تلقي نمودن آنها ازحيث دريافت حق التحرير ،مويد اين نظروگرايش سازمان ثبت وكانونها به اين نوع تفسير مي باشد .علاوه براين ها اقرارنامه هاي مربوط به دريافت خسارات ويا بهاي املاك درمسير توسعه طرح هاي عمراني وملي درسطح كشور كه كاملا مالي شناخته شده وحق التحرير وحق الثبت اين نوع اسناد ازماخذ مبلغ دريافتي محاسبه مي شود مويد اين نظراست .

رضايت نامه هاي مربوط به پرونده هاي كيفري مطروحه درمراجع قضائي بدليل ارتباط موضوع با نظم عمومي ونظربه آثارحقوقي  خصومت بين اشخاص قابل گواهی امضاء توسط دفاتر نمیباشند.گرچه گواهي امضاء آن خلاف صريح قانون نيست.نظربه آثارمالي اين قبيل اسناد كه گاه شامل ديه قتل و یا جرح نيز مي شود، بهتراست كه اين قبيل رضايت نامه ها بصورت سند رسمي تنظيم شوند تا از حيث احراز هويت وانكار وترديد هاي بعدي مصون باشند.و البته مراجع قضائي وانتظامي نيز اغلب سند رسمي را پذیرش میکنند .

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+