فرم‌های کاربردی سازمان ثبت اسناد و املاک

سوالات متداول 

فرم ها به صورت رایگان در مراکز مربوطه موجود هستند یا می توان آن را از وب سایت ما دانلود کرد.

مطالبه مهریه به شیوه ثبتی نیازمند مراجعه به دفتر ازدواج و پر کردن فرم مخصوص می باشد که فرم مربوطه ارائه شده است.

برای ثبت یک شرکت مراحلی زیادی لازم است، هم تنظیم اوراق ثبتی و هم ثبت نام اینترنتی در سایت لازم است و با توجه به نوع شرکت مدارک ارسالی آن متفاوت است.

باید به مهر و امضاء متقاضی برسد و توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود.

1-مشخصات کامل درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفتری که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده ‌است .2-متعهد و در صورت فوت متعهد ، نام و مشخصات ورثه او 3-موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است ، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند .4 ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند .5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه .

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+