خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه :

خلع ید به لحاظ حقوقی عبارت است از طرح دعوا توسط مالک مال علیه شخصی که به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف اموال غیر منقول وی اعم از خانه یا یک باب مغازه و غیره نموده است.
در تصرف غیر قانونی مالک مال از شورای حل اختلاف تقاضا می نماید مال غیر منقول وی را از متصرف دریافت نموده و به وی تسلیم نماید.
برای نمونه
من دارای یک باب مغازه هستم و به مسافرت یک ساله میروم. پس از یک سال بازگشتم به محل مغازه، پی میبرم یکی از کاسبان محل از نبودم سوء استفاده کرده و اقدام به راه اندازی شغل میوه فروشی در مغازه ام نموده پس از تذکر به وی حاضر نمیگردد مغازه ام را به من تسلیم نماید، در چنین شرایطی صاحب مال باید با به همراه داشتن سند ملکیت خود به شورای حل اختلاف محل وقوع مال خود مراجعه نموده و اقدام به طرح دعوا خلع ید علیه متصرف مال غیر منقول نماید.در طرح دعوا به جهت خلع ید آنچه که حائز اهمیت است مالکیت صد در صد مطرح کننده دعوا خلع ید علیه متصرف غیر قانونی (غاصب) است.از این جهت لازم است مالک مال غیر منقول (یک باب مغازه) حکم قطعی اثبات مال خود را به شورای حل اختلاف ارائه دهد.

خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه
خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه

 در صورتی که فرد صاحب مال باشد، حکم قطعی اثبات مال غیر منقول را به همراه نداشته باشد چه خواهد شد؟

در ضمن مقاله خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه باید به این نکته اشاره داشت که زمانی که من مالک یک باب مغازه باشم ولیکن حکم قطعی اثبات مغازه را نداشته باشم ابتدا لازم است به دادگاه مراجعه نموده و به جهت دریافت حکم قطعی اثبات مال مبادرت نمایم. پس از دریافت حکم قطعی اثبات میتوانم به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و به جهت طرح دعوا خلع ید اقدام نمایم.
نکته : آنچه که باید در این قسم از مطلب خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه بدان اشاره نمود این است که:
دعوای خلع یدو دعوای خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه متفاوت است.
در دعوای خلع ید نوع طرح دعوا تحت عنوان غصب در شورای حل اختلاف طرح میگردد، در دعوای خلع ید میان غاصب و صاحب مالمعاهده ای موجود نیست، ولیکن در دعوای خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه میان صاحب مال و مستأجر معاهده ای موجود است که پس از اتمام مدت زمان معاهده مستأجر اقدام به تخلیه ی مال غیر منقول ننموده است. از این جهت در عدم تخلیه توسط مستأجر دعوای تخلیه نیز مطرح میگردد.
و باید بدان اشاره نمود که در دعوای تخلیه مالکیت اصل ملک ملاک نیست و تنها مالکیت منافع ملک نیز کافی می باشد.

طرح دعوا به جهت خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه

چنانچه همه افراد جامعه بدان آگاه هستند قرارداد اجاره یکی از فراوان ترین قراردادهای مذکور در سطح جامعه است. هر چه در سطح جامعه عنوانی فراوان تر باشد به طبع نیز دعوا در خصوص آن عنوان بیشتر خواهد بود یکی از دعوای بسیار شایع در ارتباط عدم تخلیه از سوی مستأجر است.
در قسمت فوق آنچه که بدان اشاره نمودیم خلع ید و خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه بود که با یک دیگر نیز تفاوت داشتند.
در دعوای منوط بر خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه ید باید به شورای حل اختلاف مراجعه گردد، در دعاوی منوط بر تخلیه نیز به همین شکل است و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در صورتی که جهت دعوای تخلیه بازگرداندن حق کسب و پیشه به مالک اصلی مطرح گردد چه خواهد شد؟

این نوع دعوا که در ارتباط با املاک تجاری (مغازه) مطرح میگردد، صاحب ملک ایجاب میکند ابتدا به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (مغازه) مراجعه نماید.

حالاتی که صاحب ملک می تواند نسبت به طرح دعوای تخلیه مبادرت نماید عبارتند از :

اولین و مهم ترین حالتی که می توان بدان اشاره نمود قرارداد اجاره است، یعنی به هنگامی که مالک ملک، ملک خود را طی قرارداد اجاره در اختیار فرد مقابل قرارداده است.

خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه
خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه

آیا قرارداد باید به صورت اجاره باشد یا به غیر از قرارداد اجاره نیز میتوان بدان اکتفاء نمود؟

می توان چنین بیان نمود که ملک از جانب صاحب آن میتواند طی قرارداد اجاره یا غیر از آن در اختیار فرد مقابل قرارگیرد. آنچه که دارای اهمیت است عدم تخلیه از جانب او در مؤعد تعیین شده میباشد. در طرح دعوا تخلیه باید مؤعد اجاره به پایان رسد پیش از اتمام مؤعد اجاره، مالک نمیتواند طرح دعوا جهت تخلیه را در شورای حل اختلاف مطرح نماید.

زمانی که قرارداد اجاره پیش از سال یک هزار سیصد و شصت و دو منعقد گردیده باشد صاحب مال می تواند به جهت دریافت اجاره بهای پرداخت نشده از سوی فرد مقابل دعوایی را مطرح نماید و جهت دریافت اجاره بها اقدام کند.

به هنگامی فرد اجاره کننده ملک مسکونی و غیره در نگهداری از ملک مرتکب تقصیر گردد. برای نمونه می توان چنین بیان کرد که اجاره دار لازم است اعمالی را انجام دهد و آن را به جای نیاورد و یا اجاره دار لازم است اعمالی را به جای نیاورد و آن را انجام دهد.

ویدیوی ذیل توسط اسماعیل وفائی سردفتر دفترخانه1152 تهران در این خصوص تهیه شده است.

                                         تفاوت خلع ید و خلع ید مستاجر

سوالات متداول 

دعوای خلع یدو دعوای خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه متفاوت است. در دعوای خلع ید نوع طرح دعوا تحت عنوان غصب در شورای حل اختلاف طرح می گردد، در دعوای خلع ید میان غاصب و صاحب مال معاهده ای موجود نیست، ولیکن در دعوای خلع ید مستأجر در صورت عدم تخلیه میان صاحب مال و مستأجر معاهده ای موجود است که پس از اتمام مدت زمان معاهده مستأجر اقدام به تخلیه ی مال غیر منقول ننموده است.

این نوع دعوا که در ارتباط با املاک تجاری (مغازه) مطرح می گردد، صاحب ملک ایجاب میکند ابتدا به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (مغازه) مراجعه نماید.

سلام هزینه تعمیر با مستاجر خواهد بود

سلام. بله . در زمان اجراه ایشان حق استفاده از ملک را داشته و می تواند از ورود مشتری به ملک مورد اجاره خود داری کند مگر اینکه توافقی حاصل شود و گرنه حق با مستاجر است.

شما باید به کمک وکیل ملکی یک اظهارنامه تنطیم کند و سپس برای تنظیم شکایت خیانت در امانت اقدام کنید.

در این صورت شما باید دادخواستی مبنی بر تخلیه ملک تنظیم و از دادگاه حکم تخلیه بگیرید.

اگر از موعد قرارداد گذشته شده باشد و به شما زی اظهار نامه ابلاغ کرده باشد که برای تخلیه ملک و خارج کردن ملک اقدام کنید اما شما اهمیتی نداده باشید در صورت تلف شدن مال خود مستاجر مسئول است و مالکی مسئولیتی ندارد.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+