ابطال اسناد معارض به همراه فیلم آموزشی

سند معارض چیست؟

طبق قانون صدور سند مالکیت در هر مکان بر عهده اداره ثبت محل وقوع آن ملک می باشد.لذا دقت در ذکر تمامی مشخصات ملک مورد نظر در سند مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است .
لکن بعضا اتفاق می افتد که بعلت عدم دقت یا سهل انگاری کارکنان و کارمندان ادارات ثبت نسبت به یک پلاک ثبتی جزا یا کلا دو سند مالکیت در دو زمان و تاریخ مختلف صادر و در دفتر املاک به ثبت می رسد.
سندی که از نظر تاریخ زودتر تنظیم شده است را سند مقدم الصدور و سند دوم را سند موخر الصدور یا معارض می نمایند.
از نظر قانونی سند مالکیت اول صحیح بوده و سند موخرالصدور باطل میباشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
پس برخلاف معامله معارض که یک جرم از جانب مالک رخ می دهد و مالی به بیش از یک نفر فروخته می شود معامله معارض چیست ؟به همراه فیلم آموزشی ، در اسناد معارض مقصر اصلی اداره ثبت محل وقوع ملک است که به علت عدم دقت در صدور  سند مالکیت است.
حال تکلیف دارنده سند مالکیت معارض چیست؟در ادامه مطالب و فیلم آموزشی به این مسئله خواهیم پرداخت.

سند مالکیت

تکلیف دارنده سند معارض چیست؟

حال که متوجه شدیم سند معارض چگونه صادر می شود و دارنده سند به چه مشکلاتی مواجه می شود، قانونگذار چه راه حلی برای رفع این مشکل بزرگ در نظر گرفته است.

ماده3 اصلاحی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال1350 بطور دقیق و صریح برای این مورد تعیین تکلیف کرده است:

هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  1. سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.
  2.  ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند.
  3. گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند.
  4. در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید.
  5. چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

در ادامه مطالب فوق اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران ویدیوی ذیل را تهیه کرده است.

فیلم های زیر را ببینید

                                            نحوه ابطال سند مالکیت معارض

سوالات متداول 

ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند.

ادارات ثبت موظفند گردش کار خود را به هیات نظارت ارسال نمایند .در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید.

 دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است موظف است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نماید و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید.

بعضا اتفاق می افتد که بعلت عدم دقت یا سهل انگاری کارکنان و کارمندان ادارات ثبت نسبت به یک پلاک ثبتی جزا یا کلا دو سند مالکیت در دو زمان و تاریخ مختلف صادر و در دفتر املاک به ثبت می رسد.

اولین و مهمترین اقدام ادارات ثبت پس از آگاهی از صدور سند مالکیت معارض این است که مشخصات کامل سند معارض را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند.چرا که اگر دفاتر اسناد رسمی از وجود سند موخر الصدور آگاهی نداشته باشند و اقدام به تنظیم سند نمایند طبق قانون موجب انفصال دایم سردفتر خواهد شد.

چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

برخلاف معامله معارض که یک جرم از جانب مالک رخ می دهد و مالی به بیش از یک نفر فروخته می شود معامله معارض چیست؟بهمراه فیلم آموزشی ، در اسناد معارض مقصر اصلی اداره ثبت محل وقوع ملک است که به علت عدم دقت و سهل انگاری کارکنان و کارمندان ادارات ثبت در صدور  سند مالکیت است.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+